• Reklamace

Reklamace


 Reklamační řád a záruční podmínky COMP SERVIS s.r.o. 1. Za účelem zjednodušení je zákazník nebo právnická či fyzická osoba, který vstoupil do vztahu s COMP SERVIS s.r.o. učiněním objednávky, a to ústně, faxem, elektronicky nebo poštou, nebo na základě Kupní smlouvy nazýván kupujícím a COMP SERVIS s.r.o. se sídlem Sažinova 888, Milevsko prodávajícím.

   
 2. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení

   
 3. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

   
 4. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se až později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

   
 5. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách dle bodu III. V písemném oznámení je nutno uvést zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují včetně vymezení nároku, který kupující v důsledku výskytu vad uplatňuje.

  V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit některý z těchto nároků:
  • odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
  • dodání chybějícího množství zboží
  • odstranění právních vad
  • odstranění vad opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

  V případě výskytu vad, které představují jiné než podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit některý z těchto nároků:
  • dodání chybějícího množství zboží
  • odstranění ostatních vad zboží
  • sleva z kupní ceny


   
 6. Výše uvedená pravidla pro reklamaci platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží , za jehož jakost převzal prodávající záruku.

   
 7. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu (slouží zároveň jako dodací list), včetně kompletního balení reklamovaného zboží tj.reklamované zboží musí být v originál. obalu včetně manuálů a instalačních médií a záruční list, byl-li na reklamované zboží vystaven.

   
 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti, a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční doby.

   
 9. Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží (produktu) záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, či že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruka je poskytnuta pouze za zboží, které je v plné výši uhrazeno a tudíž se dle smluvního ujednání stává vlastnictvím kupujícího.

   
 10. V případě zasílání zboží k reklamaci je možno použít některou s přepravních služeb a to PPL, DPD, TopTrans. Náklady na dopravu reklamovaného zboží do reklamačního místa prodávajícího hradí kupující. Náklady na dopravu zboží z reklamace kupujícímu nese prodávající, a to pouze v případě uznané reklamace.

   
 11. Záruční lhůta začíná plynout dnem zaplacení kupní ceny.

   
 12. U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

   
 13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

   
 14. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce, která je uvedena v záručním listu a která vychází ze záruční lhůty poskytované na daný druh zboží výrobcem. V případech, kde se jedná o občanskoprávní vztah činí délka poskytnuté záruky minimálně 24 měsíců. V případě, že není uvedeno jinak, COMP SERVIS žádnou záruku na dodávané zboží neposkytuje.

   
 15. Pro vrácení zboží prodávajícímu je nutné vyplnit reklamační protokol, který v případě reklamace posílá kupující zpět současně se zbožím. Na obalu zásilky s vraceným zbožím musí být viditelně napsáno vratné číslo, které kupujícímu sdělí prodávající

   
 16. Kupující je oprávněn reklamovat zboží (produkty) dodané prodávajícím též u autorizovaných servisních partnerů (ASP), kteří jsou autorizováni jednotlivými výrobci zboží.

   
Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.

V Milevsku 1.1.2003

COMP SERVIS s.r.o. Copyright (c) 1994-2006
 


 Hotline

Objednávky
tel.: 603 875 282
cservis@quick.cz

Servis
tel.: 603 875 282
info@compservis.cz

Aktuality

10. 1. 2011
Jako broz partner společnosti ESET  nabízíme kompletní portfolio produktu NO32  a  ESET SMART.
20. 5. 2011
Nově zařazujeme do sortimentu prodej a instalaci satelitních kompletů .